Rahul Gandhi Twitter | Sab ko maloom hai ‘Seema’ ki Haqeeqat

Sab ko maloom hai ‘Seema’ ki Haqeeqat lekin, dil kay khush rakhne ko, ‘Shah-yad’ yeh khayal acha hai!
Tweets Rahul Gandhi